واحد مالی – معرفی و ساختار


1_معرفی واحد

واحد امورمالی متشکل از :حسابداریها (حقوق ودستمزد، اموال، مالی، انبار، دریافت وپرداخت، سهام، چغندرکاری) باسکولها، انبارها، امور سهام و صندوق است.

2_اقدامات قابل توجه:

 • اخذگزارش مقبول حسابرسی
 • مدیریت منابع نقدینگی وکاهش تسهیلات وکاهش بهره آن معادل 80%نسبت به سال قبل
 • تعامل وتسویه کامل بدهی به چغندرکاران
 • برگزاری مجمع
 • پرداخت به موقع کلیه حقوق ومزایای پرسنل
 • تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه واخذگزارش تایید بازرس قانونی

3_دستاوردهای شرکت درحوزه عملکرد واحدمالی:

 • افزایش درامد نسبت به سال قبل علیرغم عدم خرید شکرخام وفروش شکر سفید حاصل از آن
 • افزایش 21%سودنسبت به سال قبل با توجه به کاهش بهره ومدیریت منابع نقدینگی
 • عدم وجود بدهی به کشاورزان درپایان سال
 • کاهش دوره وصول مطالبات
 • تامین نقدینگی لازم برای خریدهای واحد بازرگانی وخوش حسابی با فروشندگان
 • همکاری در جمع آوری و ارائه اطلاعات برای جایزه ملی تعالی و پیشرفت سازمانی

4_آمارتطبیقی ومقایسه ای (حسابرسی نشده):

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.