معرفی شرکت

آزمایشگاه ها

  آزمایشگاه آکرودیته صنایع غذایی شرکت قند اصفهان ACCREDITATION FOOD INDUSTRIES OF ESFAHAN SUGAR CO آزمایشگاه آکرودیته صنایع غذایی شرکت قند اصفهان در سال 1374 تأسیس و با اخذ پروانه تأیید صلاحیت از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ... ادامه مطلب

واحد مالی – معرفی و ساختار

1_معرفی واحد واحد امورمالی متشکل از :حسابداریها (حقوق ودستمزد، اموال، مالی، انبار، دریافت وپرداخت، سهام، چغندرکاری) باسکولها، انبارها، امور سهام و صندوق است. 2_اقدامات قابل توجه: اخذگزارش مقبول حسابرسی مدیریت منابع نقدینگی وکاهش تسهیلات وکاهش بهره آن معادل 80%نسبت به ... ادامه مطلب

چارت سازمانی کنترل کیفیت

کنترل کیفیت یعنی انجام تمامی امور مربوط به پیشبرد اهداف کیفی کسب و کار که در حفظ مشی و نظام نامه کیفیت سازمان ارائه گردیده است. از اهداف این واحد برنامه ریزی و اجرای برنامه های مدون جهت تحقق نیازمندی ... ادامه مطلب