هیئت مدیره شرکت قند اصفهان

حقوق ومزایای مدیران

حقوق ومزایای مدیرعامل و اعضا موظف هیات مدیره و همچنین مدیران اصلی شرکت  با رعایت الزامات قانونی و ضوابط شرکت و با تایید هیات مدیره و حقوق اعضا غیرموظف براساس مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه پرداخت میگردد.

طی سال مالی  منتهی به 29اسفند 1400اطلاعات اعضا هیات مدیره و مدیران اصلی شرکت و حقوق ومزایای پرداختی به ایشان به شرح جداول ذیل می باشد.

 

اعضاء هیات مدیره تعداد سهام .  به نمایندگی .    سمت   . مدارک حرفه ای سوابق مهم اجرایی حقوق و مزایا (میلیون ریال) تاریخ انتصاب
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا 95,436,455 آقای وحید کبیری رییس هیات مدیره و عضو غیر موظف کارشناس  مهندسی مکانیک عضوهیات مدیره شرکت سنگ ساز رنان

 

63 01/10/1400
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا 8,125 آقای یاسر داوری نائب رییس هیات مدیره و مدیرعامل لیسانس کشاورزی عضو هیات مدیره شرکت پترو محافظ شیمی خلیج فارس-فرا سازه زمرد 5،339 01/07/1400
شرکت ره نگار خاور میانه پارس 1،000 آقای فردین معماری عضو موظف هیات مدیره و رییس کارخانه کارشناس ارشد مدیریت تحول مدیرفنی ورییس کارخانه شرکت قند اصفهان ومدیر فنی شرکت کشت وصنعت  مغان 371 01/12/1400
شرکت پیوند تجارت

آتیه ایرانیان

1,000 آقای مجید نریمانی عضو موظف هیات مدیره ومدیر امور مالی لیسانس حسابداری عضو هیات مدیره قند قزوین و قند اصفهان-مدیر امور مالی قند اصفهان 3،926 01/04/1398
بنیاد مستضعفان

انقلاب اسلامی

42,994,835 آقای محد شبانی عضو غیرموظف هیات مدیره کارشناس ارشدبرنامه ریزی امور فرهنگی شهردار بهارستان اصفهان مدیرعامل سازمان حمل ونقل شهری شهرداری 63 01/10/1400

 

مدیران اصلی شرکت تعداد سهام .  به نمایندگی .    سمت   . مدارک حرفه ای سوابق مهم اجرایی حقوق و مزایا (میلیون ریال) تاریخ انتصاب
یاسر داوری _ ____ مدیرعامل لیسانس کشاورزی عضو هیات مدیره شرکت پترو محافظ شیمی خلیج فارس-فرا سازه زمرد 5،339 /
آقای فردین معماری _ _ رییس کارخانه فوق لیسانس مدیریت مدیر فنی ورییس کارخانه قند اصفهان وکشت وصنعت مغان 5،298 01/11/1400
آقای نادر گیوه چی زاده _ _ مدیر کشاورزی لیسانس کشاورزی مدیر کشاورزی قند نقش جهان عضو هیات مدیره قند چهار محال، قزوین،شیروان 4،054 01/03/1387
آقای امیر استکی _ _ مدیر بازرگانی لیسانس  فیزیک مدیر تهیه وتوزیع غذای صنعنتی بهشت مدیر خرید وتدارکات پیمانکاری خورشیدی 1،954 01/07/1400
آقای مجید نریمانی _ _ مدیر امورمالی لیسانس  حسابداری عضو هیات مدیره قند قزوین و قند اصفهان-مدیر امور مالی قند اصفهان 3،926 01/04/1398

رویه های حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکت در قند اصفهان فرایندی درحال پیشرفت است که در عین محافظت از منافع سایرذینفعان مانند تامین کنندگان مواد اولیه  و مشتریان ، از طریق شفاف سازی ، نقش ومسئولیت های همه شرکت کنندگان از جمله سرمایه گذاران، سیاست گذاران، هیات مدیره ،حسابرسان و…و پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود می باشد وهدف عمده آنان ارزش آفرینی برای سهامداران است .

رویه های انجام شده حاکمیت شرکتی در شرکت قند اصفهان :

– تدوین و پیاده سازی منشور اخلاقی شرکت.

– تعریف وظایف و حدود اختیارات  مسئولیت ها برای کارکنان

– تهیه منشور کمیته فرهنگی

– تهیه منشور تاریخ و تشکیل جلسات هیات مدیره.

– تهیه خط مشی و راهبرد شرکت.

_تشکیل کمیته های تخصصی

-تشکیل کمیته ریسک  انتصابات  راهبردی

و …

کمیته های تخصصی هیات مدیره واعضا آن

کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی سمت عضو هیات مدیره تحصیلات سوابق اجرایی در شرکت
یاسر داوری نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بلی کارشناسی 3 سال
فردین معماری عضوهیات مدیره و ریاست کارخانه بلی کارشناسی ارشد 21 سال
مجید نریمانی عضو هیات مدیره و مدیر امور مالی بلی کارشناسی 26 سال

کمیته جبران خدمات:

نام و نام خانوادگی سمت عضو هیات مدیره تحصیلات سوابق اجرایی در شرکت
مجید نریمانی عضو هیات مدیره و مدیر امور مالی بلی کارشناسی 26 سال
فردین معماری عضوهیات مدیره و ریاست کارخانه بلی کارشناسی ارشد 21 سال
محمد مهدی النچری مدیر امور اداری خیر کارشناسی 2 سال

کمیته برنامه ریزی و توسعه راهبری:

نام و نام خانوادگی سمت عضو هیات مدیره تحصیلات سوابق اجرایی در شرکت
یاسر داوری نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بلی کارشناسی 3 سال
فردین معماری عضو هیات مدیره و ریاست کارخانه بلی کارشناسی ارشد 21 سال
مجید نریمانی عضو هیات مدیره و مدیر امور مالی بلی کارشناسی 26 سال
نادر گیوه چی زاده مدیر امور کشاورزی خیر کارشناسی 16 سال
محمد مهدی النچری مدیر امور اداری خیر کارشناسی 2 سال

کمیته های تخصصی که در سال 1400 تشکیل شده و بعضاً اعضاء هیات مدیره نیز در آن عضویت دارند، کمیته برنامه ریزی و توسعه راهبری سه جلسه و کمیته جبران خدمات سه جلسه بوده است.