هیئت مدیره شرکت قند اصفهان

رویه های  حاکمیت شرکتی :

حاکمیت شرکت در قند اصفهان فرایندی درحال پیشرفت است که در عین محافظت از منافع سایرذینفعان مانند تامین کنندگان مواد اولیه  و مشتریان ، از طریق شفاف سازی ، نقش ومسئولیت های همه شرکت کنندگان از جمله سرمایه گذاران، سیاست گذاران، هیات مدیره ،حسابرسان و…و پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت های خود می باشد وهدف عمده آنان ارزش آفرینی برای سهامداران است .

رویه های انجام شده حاکمیت شرکتی در شرکت قند اصفهان :

– تدوین و پیاده سازی منشور اخلاقی شرکت.

– تعریف وظایف و حدود اختیارات  مسئولیت ها برای کارکنان

– تهیه منشور کمیته فرهنگی

– تهیه منشور تاریخ و تشکیل جلسات هیات مدیره.

– تهیه خط مشی و راهبرد شرکت.

_تشکیل کمیته های تخصصی

-تشکیل کمیته ریسک  انتصابات  راهبردی

و …

اطلاعات  مدیران ( هیات مدیره و مدیران اصلی ):

اعضاء هیات مدیره تعداد سهام .  به نمایندگی .    سمت   . مدارک حرفه ای سوابق مهم اجرایی تاریخ انتصاب عضویت درهیات مدیره سایرشرکتها
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا 95،436،455 وحید کبیری رییس هیات مدیره و عضو غیر موظف مهندسی مکانیک عضوهیات مدیره شرکت سنگ ساز رنان مدیر بازرگانی کارخانه تولید سنگ

 

1400/06/10

 

 

 

دارد

 

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا 8،125 امیر استکی اورگانی نائب رییس هیات مدیره و مدیرعامل لیسانس فیزیک مدیر بازرگانی شرکت قند اصفهان 1401/05/09 ندارد
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس 1,000 فردین معماری عضو موظف هیات مدیره ورییس کارخانه کارشناس شیمی وکارشناس ارشد مدیریت تحول مدیرفنی ورییس کارخانه شرکت قند اصفهان وشرکت قندمغان

1400/10/25

 

ندارد

شرکت پیوند تجارت

آتیه ایرانیان

1,000 ندا علی محمدی عضو غیرموظف هیات مدیره کارشناس ارشد حسابرسی و DBA حسابداری معاون امور مالی و مجامع – حسابرس داخلی شرکت گسترش پایا صنعت سینا 1402/10/04 ندارد

بنیاد مستضعفان

انقلاب اسلامی

39،194،835 احسان نظری سلمانی عضو غیرموظف هیات مدیره کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک) مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی ، عضو هیات مدیره شرکت ذخیره شاهد

1403/04/11

 

دارد

 

ردیف نام ونام خانوادگی سمت تحصیلات سابقه اجرایی
در شرکت- سال
سوابق مهم اجرایی
2 فردین معماری رییس کارخانه فوق لیسانس مدیریت تحول 22 مدیر فنی و رییس کارخانه قند اصفهان وکشت وصنعت مغان
3 مجید نریمانی مدیر امور مالی لیسانس حسابداری 27 مدیر امور مالی عضو موظف هیات مدیره شرکت قند اصفهان وقند قزوین
4 نادر گیوه چی زاده مدیر کشاورزی لیسانس کشاورزی 16 مدیر کشاورزی قند نقش جهان عضو هیات مدیره  قند چهارمحال ، قزوین ، شیروان مدیر عامل وعضو هیات مدیره  شرکت تحقیقیات زراعی کاوش و شرکت کشت و صنعت شهید رجایی
5 طیبه مرادی زاده مدیر تحقیق وتوسعه کارشناس ارشد علوم ومهندسی صنایع غذایی ومدیریت اجرایی 25 مدیر تحقیق وتوسعه شرکت قند اصفهان – مدیرعامل وعضو هیات مدیره شرکت تحقیقات زراعی کاوش
6 امیر استکی مدیر بازرگانی لیسانس فیزیک 4 مدیر بازرگانی شرکت قند اصفهان
7 محمد مهدی النچری مدیر اداری ومنابع انسانی فوق لیسانس مدیریت دولتی 4 مدیر اداری و منابع انسانی شرکت قند اصفهان – عضو هیئت مدیره شرکت پاکدیس
8 بهرام محبتی مدیر کنترل کیفیت فوق لیسانس مدیریت MBA 20 کارشناس واحد کنترل کیفیت – مسئول فنی شرکت – سرپرست تولید-  کارشناس پروسس
9 حامد کاظمی مدیر تولید لیسانس مهندسی تکنولوژی قند 11 مدیر تولید وفنی-  مدیرکنترل کیفیت – سرپرست تولید – کارشناس پروسس
10 محی الدین احساندوست مدیر طرح و برنامه فوق لیسانس فلسفه 2 کارشناس طرح و برنامه شرکت قند اصفهان

کمیته های تخصصی:

کمیته انتصابات:

نام و نام خانوادگی سمت عضو هیات مدیره تحصیلات سوابق اجرایی در شرکت
احسان نظری سلمانی عضو غیرموظف هیات مدیره بلی کارشناسی ارشد 1سال
امیر استکی اورگانی نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل بلی کارشناسی 4سال
محمد مهدی النچری مدیراموراداری ومنابع انسانی خیر کارشناسی ارشد 4 سال

کمیته جبران خدمات:

نام و نام خانوادگی سمت عضو هیات مدیره تحصیلات سوابق اجرایی در شرکت
مجید نریمانی عضو هیات مدیره و مدیر امور مالی بلی کارشناسی 27 سال
فردین معماری عضوهیات مدیره و ریاست کارخانه بلی کارشناسی ارشد 22 سال
محمد مهدی النچری مدیر امور اداری و منابع انسانی خیر کارشناسی ارشد 4 سال
امیر استکی اورگانی نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل بلی کارشناسی 4سال
وحید کبیری عضو غیرموظف هیات مدیره بلی کارشناسی 2سال

کمیته ریسک:

نام و نام خانوادگی سمت عضو هیات مدیره تحصیلات سوابق اجرایی در شرکت
احسان نظری شبانی عضو غیرموظف هیات مدیره بلی کارشناسی ارشد 1 سال
فردین معماری عضو هیات مدیره و ریاست کارخانه بلی کارشناسی ارشد 22 سال
مجید نریمانی عضو هیات مدیره و مدیر امور مالی بلی کارشناسی 27 سال
محی الدین احساندوست مدیر طرح وبرنامه خیر کارشناسی ارشد 2 سال
طیبه مرادی زاده زواره مدیر تحقیق وتوسعه خیر کارشناسی ارشد 25 سال

کمیته برنامه ریزی و توسعه راهبری:

نام و نام خانوادگی سمت عضو هیات مدیره تحصیلات سوابق اجرایی در شرکت
وحید کبیری عضو غیرموظف هیات مدیره بلی کارشناسی 2 سال
فردین معماری عضو هیات مدیره و ریاست کارخانه بلی کارشناسی ارشد 22 سال
مجید نریمانی عضو هیات مدیره و مدیر امور مالی بلی کارشناسی 27 سال
محی الدین احساندوست مدیر طرح وبرنامه خیر کارشناسی ارشد 2 سال
امیر استکی اورگانی نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل بله کارشناسی 4 سال

 

کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی سمت عضو هیات مدیره تحصیلات سوابق اجرایی
وحید کبیری عضو غیرموظف هیات مدیره بلی کارشناسی ارشد 2 سال
جمشید دانش شهرکی عضو مستقل خیر کارشناسی ارشد 40 سال
حمید فروزان عضو مستقل خیر کارشناسی 35سال

از کمیته های تخصصی در سال 1401 کمیته ریسک 3 جلسه با حضور اعضائ قبلی  تشکیل شده است

گزارش پایداری:

بعد زیست محیطی :

این شرکت هرساله با همکاری محیط زیست برای  پایش فاضلاب و پسابهای تولیدی شرکت طی قرارداد با شرکتهای مورد تایید آن سازمان و همچنین تعمیر ونگهداری واحد تصفیه فاضلاب خود و با استفاده از کارکنان با مدارک مرتبط در جلوگیری از هر گونه آسیب به محیط زیست اقدام می نماید. ضمن اینکه در توسعه و نگهداری فضای سبز نیز اقدام نموده است . در صورت عدم همکاری و آسیب رسانی به محیط زیست شرکت آلاینده اعلام و مشمول جرایم عوارض سبز خواهد بود که این جرایم تاکنون شامل شرکت نشده است.

تا زمان تهیه این گزارش  موضوع عدم رعایت مسائل زیست محیطی از طرف مشتریان اعلام نشده است .

ضایعات تولیدی شرکت ( تفاله های تر و پرسی) از آن‌جایی که مصرف خوراک دام دارند به فروش رسیده و آسیبی به محیط زیست نمی رسانند.

بعد مسئولیت اجتماعی :

اقدامات انجام شده طی دوره گزارش مورد در خصوص بعد مسئولیت  بشرح زیر می باشد.

  • گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (2015) ISO9001
  • گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی (2015) ISO14001
  • گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (2018) ISO 45001
  • گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (2018) ISO22000
  • تمدید گواهینامه نشان “حلال” از مرکز تحقیقات بین المللی حلال

 

شرکت هر ساله برای سلامت کارکنان خود با شرکتهای طب کار قرارداد منعقد و با پایش گزارشهای دریافت شده و کنترل و ثبت در پرونده پزشکی انان سلامتی آنها ارزش قائل میشود . همچنین هر ساله با یک نفر پزشک برای حضور دو روز در هفته قرارداد منعقد می نماید .

شرکت دارای خانه بهداشت و کارمند بهداشت حرفه ای می باشد.

طی سال مورد گزارش برای کارکنان 85 ساعت کلاسهای آموزشی مرتبط برگزار شده است.

مشتری مداری شرکت یکی از اولویتهای شرکت بوده و با حفظ روابط مطابق با مقررات مربوطه در جهت سود اوری اقدام   می نماید.

بعد اقتصادی:

عملکرد اقتصادی شرکت متاثر از جذب مواد اولیه و فروش و قیمتهای مرتبط با ان است . در صورتیکه افزایش نرخ خرید مواد اولیه و فروش مطابقت داشته باشد و واردات بی رویه نداشته باشد عملکرد اقتصادی مطلوب خواهد بود این اتفاق در سنوات جاری موجب نوسان در عملکرد اقتصادی شده است .

بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات فروش  برخی شرکتها ( عدم بورسی بودن ) سهم بازار این شرکت مشخص نمی باشد.

شاخص بهره وری شرکت نسبت به دوره مشابه قبل 50% رشد داشته است .

بدلیل عدم دسترسی به فروش کل شرکتهای قندی امکان محاسبه رشد شرکت وجود ندارد

-عملکرد و رسالت اجتماعی :

* کمکهای عام المنفعه در راستای رسالت اجتماعی پرداخت شده طی دوره بشرح زیر بوده است :

-شکرهای اهدایی به موکب های زیارتی ومذهبی و خیریه ها  به مبلغ 1،886 میلیون ریال

-تجهیز و نوسازی مدارس آموزش و پرورش ناحیه 6 اصفهان  مبلغ  5،147 میلیون ریال

-کمک به هیات ورزشی ناشنوایان  اصفهان مبلغ 700 میلیون ریال

-کمک به خرید تجهیزات پزشکی  برای دانشگاه علوم پزشکی برای مناطق محروم به مبلغ 4،800 میلیون ریال

-کمک نقدی مومنانه با همکاری مدیریت شرکت و مشارکت کارکنان در جهت آزادی زندانیان جرائم غیرعمدمبلغ 192 میلیون ریال

-اعزام کاروان زیارتی مشهد مقدس ویژه همسران خانواده های تحت پوشش کمیته امداد تعداد 100 نفر و به مبلغ 1،030 میلیون ریال

-از پرداختهای فوق مبلغ 7،828 میلیون ریال  به حساب بدهی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی منظور شده است.

*آموزش 640 نفر ساعت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و قم ( آزمون‌های فیزیک و شیمیائی و میکروبیولوژی جهت فرآوردهای قنادی، آرد و غلات ، پروتئینی، مغزیجات، لبنی و سلولوزی)

* توزیع بسته های معیشتی جهت خانواده های تحت پوشش کمیته امداد

-مسائل مالی و اقتصادی :

-شرکت جهت تامین منابع مالی خود از محل فروش و بعضاً تسهیلات مالی ( اندک) استفاده می نماید . خرید مواد اولیه با نرخ مصوب ، پرداخت کلیه هزینه های حقوق و دستمزد و مطالبات کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوطه و در موعد مقرر ، پرداخت سود سهام ، افزایش و تعمیرات و نگهداری داراییها از محل منابع  مذکور صورت  پذیرفته  است.