هیئت مدیره شرکت قند اصفهان

اعضا هیئت مدیره ، سوابق اجرایی و حقوق و مزایای آنها طی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1399

حقوق و مزایا
(میلیون ریال)
سوابق مهم اجرایی مدارک حرفه ای سمت به نمایندگی تعداد سهام اعضا هیئت مدیره
102 دبیر انجمن سنفی کارخانه های قند و شکر مهندسی صنایع رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف بهمن دانائی 1.000 شرکت ره نگار خاورمیانه پارس
746 عضو هیئت  مدیره شرکت پترومحافظ شیمی خلیج فارس – فراسازه زمرد لیسانس کشاورزی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و عضو موظف یاسر داوری 1.093.058 شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
788 عضو هیئت مدیره قند قزوین و قند اصفهان – مدیر امور مالی قند اصفهان لیسانس حسابداری عضو موظف هیئت مدیره مجید نریمانی 1.000 شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
1.333 مدیرعامل قند قزوین و قند چهارمحال دکتری اقتصاد عضو موظف هیئت مدیره صادق قراگوزلو 95.436.455 شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
102 بنیاد مستضعفان دکتری مدیریت عضو غیره موظف هیئت مدیره حامد عبدلعلی 43.741.820 بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی