مزایده و مناقصه

آگهی مزایده عمومی ، فروش ضایعات و اقلام مازاد متعلق به شرکت قند اصفهان

 

شرکت قند اصفهان (سهامی عام) درنظر دارد نسبت به فروش اقلام ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید
متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند جهت بازدید از اقلام ضایعاتی و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری در ساعات اداری به محل شرکت واقع درخیابان جی شرقی، سه راه ارغوانیه واحد فروش مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پاکات و پیشنهادات قیمت، پایان وقت اداری  مورخ 10/14/ 1400 در محل دبیرخانه شرکت قند اصفهان می باشد .
تاریخ گشایش پاکات : روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15
شماره های تماس جهت اطلاعات بیشتر 11-35210810 – 031 داخلی 351 آقای گلناری ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر

ردیف شرح مقدار ردیف شرح مقدار
1 ضایعات آهن آلات 150 تن 4 لوله مسی ضایعاتی 1 تن
2 ضایعات استیل 316 نگیر 1 تن 5 کابل روکش دار مسی ضایعاتی 5 تن
3 ضایعات چدن 1 تن 6 الکتروموتور ضایعاتی 25 تن


آگهی مزایده عمومی ، فروش اقلام مازاد(خودرو های سواری و وانت) بر نیاز متعلق به شرکت قند اصفهان

 

شرکت قند اصفهان (سهامی عام)درنظر دارد نسبت به فروش اقلام ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید
متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند جهت بازدید از خودرو های سواری، وانت  و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری در ساعات اداری به محل شرکت واقع درخیابان جی شرقی، سه راه ارغوانیه واحد فروش مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پاکات و پیشنهادات قیمت پایان وقت اداری،  مورخ 10/14/ 1400 در محل دبیرخانه شرکت قند اصفهان می باشد .
تاریخ گشایش پاکات روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15
شماره های تماس جهت اطلاعات بیشتر 11-35210810 – 031 داخلی 351 آقای گلناری ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر

ردیف شرح تعداد
1 خودرو سواری سمند سورن 4 دستگاه
2 وانت پیکان 2 دستگاه
3 وانت مزدا  تک کابین 1دستگاه


آگهی مناقصه عمومی ، خرید استیل آلات مورد نیاز  شرکت قند اصفهان(سهامی عام)سال1400

 

شرکت قند اصفهان (سهامی عام) درنظر دارد نسبت به خرید انواع  ورق ، تسمه و نبشی  استیل از طریق مناقصه عمومی با رعایت شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید.
مهلت دريافت اسناد مناقصه:  از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز به آدرس کارخانه قند اصفهان ساختمان اداری واحد خرید وتدارکات.
آخرین مهلت تحویل پاکات و پیشنهادات قیمت:  پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 10/14/ 1400 به آدرس کارخانه قند اصفهان ساختمان اداری واحد دبیرخانه.
تاریخ گشایش پاکات: روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15.
شماره های تماس جهت اطلاعات بیشتر : 11-35210810 – 031 داخلی 363 آقای مهرآیین ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر