نحوه انعقاد قرارداد كشت چغندرقند با كشاورزان
كشاورزاني كه تمايل به كشت چغندرقند دارند، لازم است به مسئولان حوزه هاي چغندركاري شركت قند اصفهان مراجعه و نسبت به عقد قرارداد كشت اقدام نمايند. پيرو اين قرارداد شركت نهاده هاي مختلف كشاورزي شامل بذر، كودهاي شيميائي، كودهاي ريزمغذي، كودهاي آلي،‌انواع سموم دفع آفات نباتي و علف كش هاي انتخابي و عمومي، كمك هاي نقدي و … . را متناسب با سطح زير كشت در اختيار كشاورزان قرار مي دهد و بهاي اين نهاده ها و همچنين كمك هاي نقدي را پس از تحويل چغندرقند از حساب آنان كسر مي نمايد. كشاورزاني كه علاقه مند به كشت رديفي چغندرقند مي باشند نيز مي توانند در حد توان شركت از خدمات واحد مكانيزاسيون استفاده نمايند. علاوه بر موارد فوق واحد كشاورزي شركت قند اصفهان هر ساله تعداد زيادي برنامه آموزشي براي كشاورزان برگزار مي كند و كشاورزان را با مسائل مختلف كشت چغندرقند آشنا مي نمايد. همچنين پرسنل واحد كشاورزي شركت هر روز به طور مستمر از تعدادي از مزارع كشاورزان بازديد مي نمايند و توصيه هاي لازم در خصوص مشكلات موجود در مزرعه را به كشاورزان ارائه مي نمايند.
در قبال اين خدمات كشاورزان موظف به تحويل چغندرقند توليدي خود در پايان فصل به شركت قند اصفهان مي باشند. شركت متناسب با چغندرقند تحويلي كشاورزان علاوه بر پرداخت بهاي چغندرقند تحويلي به ازاي هر تن چغندر در سالجاري 2 كيلو قند و 20 كيلو تفاله نيز به كشاورزان تحويل مي نمايد. قيمت پايه خريد چغندر هر ساله براساس عيار 16 توسط شوراي اقتصادتعيين مي گردد.
باور مديران و پرسنل شرکت بر آن است كه تنها در سايه بهبود وضعيت كشت چغندر قند و حمايت كشاورزان و جلب اعتماد آنان نسبت به كارخانه، امكان توليد پايدار چغندرقند ميسر مي باشد. در حال حاضر شركت قند اصفهان با در الويت قرار دادن مواردي از قبيل افزايش سطح رضايتمندي و استقبال كشاورزان به سمت کشت چغندر قند، برقراري ارتباط صحيح و صميمانه بين پرسنل و کشاورزان، کاهش سنت گرائي در کشت و توسعه کشت هاي مکانيزه، کاهش محدوديت ها در ارائه خدمات مکانيزه، افزايش نقش نظارتي پرسنل بر مزارع و استفاده از نيروهاي کيفي و با انرژي ، سعي در حفظ آهنگ پايدار و توام با ثبات توليد چغندرقند نموده و مصمم است از حداکثر توان ممکن جهت افزايش توليد چغندرقند استفاده نمايد.

شماره تلفنهاي دفاتر چغندركاري شركت قند اصفهان مستقر در مناطق مختلف
تلفن مسئول منطقه منطقه رديف
09133138436 مسئول منطقه قهاب 1
03135210810 دفتر (كارخانه)
09133283792 مسئول منطقه براآن 2
03138673331 دفتر (اندلان)
09133283792 مسئول منطقه فريدن 3
0372-4363236 دفتر (دامنه)
09133283792 مسئول منطقه رويدشت 4
0312-6542426 دفتر (فارفان)
09131141457 مسئول منطقه برخوار 5
0312-5332620 دفتر (كمشچه)
09132726382 مسئول منطقه گلپايگان 6
0372-3483272 دفتر (سعيدآباد)
09131141368 مسئول منطقه سميرم 7
0322-3372043 دفتر (حنا)
09131141368 مسئول منطقه صغاد 8
0752-2224244 دفتر 
09171529337 مسئول منطقه فارس 9
0752-4222624 دفتر (اقليد) 

 

***************************************************************

 

Practically, METAS operates several commercial cesium clocks and has rolex replica uk collaborated with the Laboratoire Temps et Frequence of the University of Neuchatel (previously known as Observatory of Neuchatel) for many years. All these, and also much greater, albeit in our case, quite replica watches sale irrelevant, efforts are made, as METAS is responsible for the dissemination of the official time in Switzerland. In watchmaking rolex replica country, that is quite a big deal, and goes to show the institute's involvement in scientific undertakings related to timekeeping. On a basic level to see a luxury watchmaker work with a government scientific organization or certify its rolex replica mechanical watches in this day and age is pretty cool. Another important distinction is that COSC is an independent, privately owned company that has no shareholders, meaning that, technically, no brand should be able to gain any influence within the rolex replica sale company, and it is audited and accredited by the Swiss service for rolex replica sale accreditation.